topbar
  
ค้นหาจากชื่อ นามสกุล (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า) หรือเลขที่ใบประกอบฯ เช่น 14534
เข้าสู่ระบบสำหรับแก้ไขข้อมูลเภสัชกร 
 
ข่าวประกาศที่สำคัญ
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม บุคคลอื่นได้แสดงตนว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ (เภสัชกร) ในเขตพื้นที่ของการชุมนุมทางการเมือง
ใหม่* เอกสารประกอบการบรรยายงานประชุมวิชาการ Contemporary 2014
ใหม่* ขยายเวลาปิดรับสมัครสอบประเมินผลเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม : แนวทางปฏิบัติในการออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม : เภสัชกรแสดงตนในสถานประกอบการเพื่อรับการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ใหม่* ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรมฯ สาขาเภสัชบำบัด ปี 2557
ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ปี 2557
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของสถาบันการศึกษา ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2557 จำนวน 19 สถาบัน
ใหม่* กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556
คำปฏิญญาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี การขับเคลื่อนบทบาทเภสัชกรรมเพื่อสังคมในศตวรรษที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๖๕๖)
ใหม่* ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนของผู้ที่สอบผ่านการสอบความรู้ฯ