ใหม่* ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (4 ธ.ค.2559)
ใหม่* ข้อมูลการขอรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559)
ใหม่* ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ที่อยู่ไม่ครบถ้วน หรือไม่มีที่อยู่ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559)
ใหม่* ร่าง ระเบียบสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการคืนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในกรณีที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ....
ใหม่* เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ฯ จากการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2559 และ ครั้งที่ 4/2559 (22 ก.ย. 59)
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนฯ ของผู้ที่มีผลการสอบผ่านการสอบความรู้ฯ และเก็บคะแนนได้ ผ่านระบบออนไลน์ (22 ก.ย. 59)
สารจากนายกสภาเภสัชกรรม ฉบับที่ 1
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
การขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สภาเภสัชกรรมขอความร่วมมือ อย. , สสจ. ในการบังคับใช้กฎหมาย
คู่มือเภสัชกรสมุนไพร : สมุนไพรไม่ใช่ยาขม
เชิญชวนสมาชิกทุกท่านขอรหัสผ่าน เพื่อปรับปรุงข้อมูลสถานที่ติดต่อให้เป็นปัจจุบัน
สภาเภสัชกรรม จับมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรและระบบการขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพร
แบบร้องเรียนการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
กฎกระทรวงฯ แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
การขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
เภสัชกรไทยรุกเป็นผู้นำคุ้มครองผู้บริโภคด้านสมุนไพรใน AEC
เอกสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ...   เอกสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ...
แบบประเมินมาตรฐานด้านยาของหน่วยบริการปฐมภูมิ (เอกชน) ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
คำปฏิญญาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี การขับเคลื่อนบทบาทเภสัชกรรมเพื่อสังคมในศตวรรษที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๖๕๖)