ใหม่* การประชุมวิชาการเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2559
ใหม่* 26 ก.ค. 59 งานแถลงข่าวงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2559
เลขที่ใบอนุญาตฯ ของผู้ที่รหัสคงค้างในระบบ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่จัดพิมพ์แล้วเสร็จ (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559)
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผ่านระบบออนไลน์(4 มี.ค.59)
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 สภาเภสัชกรรมร่วมแถลงจุดยืนภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สารจากนายกสภาเภสัชกรรม ฉบับที่ 1
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาหน่วยงานที่ยื่นขอเป็นสถาบันหลัก และ เรื่องการพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ แะสถาบันหลักที่ได้รับการรับรองฯ (15 ธ.ค.58)
รายนามผู้ได้รับของรางวัล Wristband Flash Drive จากการสุ่มจับบัตรเลือกตั้งฯ จำนวน 200 รางวัล (31 ต.ค.58)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ฯ ครั้้งที่ 1/2559 และ 2/2559
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (6 ต.ค.58)
ผลการหารือของ สกอ.เกี่ยวกับการรับรองความเทียบเท่าของคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (28 ก.ย.58)
การจัดทำหลักสูตรเภสัชกรสมุนไพร เพื่ออบรมเพิ่มเติมด้านสมุนไพรให้กับเภสัชกร (4 ส.ค.58)
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย (25 ส.ค.2558)
การขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สภาเภสัชกรรมขอความร่วมมือ อย. , สสจ. ในการบังคับใช้กฎหมาย
สปช. รับข้อเสนอจากสภาเภสัชกรรม-อภัยภูเบศร หนุนกลยุทธ์ผลักดันบทบาท ?เภสัชกร?
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2558
คู่มือเภสัชกรสมุนไพร : สมุนไพรไม่ใช่ยาขม
เชิญชวนสมาชิกทุกท่านขอรหัสผ่าน เพื่อปรับปรุงข้อมูลสถานที่ติดต่อให้เป็นปัจจุบัน
การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ.2559-2561)
ประกาศสภาเภสัชกรรม : ผู้สอบผ่านการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2558 และ ครั้งที่ 2/2558
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมออกใหม่ 2 ข้อบังคับ (ว่าด้วยบัตรประจำตัวฯ และ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมฯ)
พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
สภาเภสัชกรรม จับมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรและระบบการขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพร
แบบร้องเรียนการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ข้อบังคับ และ คำสั่งที่เกี่ยวข้องการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8
ใหม่* เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของผู้สอบผ่านการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2558 และได้ขอขึ้นทะเบียนฯ แล้ว (ข้อมูล ณ 30 เม.ย.58)
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนฯ
เอกสารการประชุมวิชาการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อ 5 ประเด็นหลัก ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ... วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
กฎกระทรวง การกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2557
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2558
กฎกระทรวงฯ แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
ใหม่* การขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ใหม่* จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Clinical Pharmacy ACCP2015
เภสัชกรไทยรุกเป็นผู้นำคุ้มครองผู้บริโภคด้านสมุนไพรใน AEC
รายนามผู้ที่จดหมายข่าวสภาเภสัชกรรมถูกส่งคืนกลับ (16 ธ.ค.57)
บทความกฎหมายยา (ใหม่) .... เป็นพิษต่อประชาชน เป็นภัยต่อประเทศชาติ
ชมรมเภสัชกร สสจ.และเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม รวมตัวบริเวณ อย. ยื่นคำคัดค้าน พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ....  ชมรมเภสัชกร สสจ.และเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม รวมตัวบริเวณ อย. ยื่นคำคัดค้าน พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ....
เอกสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ...   เอกสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ...
การร่วมคัดค้าน ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... กลุ่มเภสัชกรภาคใต้ (ต้องการพลังจากพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกท่านอีกประมาณ 8,000 รายชื่อ ภายใน 27 กันยานี้)
งานสัปดาห์เภสัชกรรม 2557 และ เฉลิมฉลองครบ 20 ปี สภาเภสัชกรรม
หนังสือเสนอความเห็นแย้งเกี่ยวกับร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....
สภาเภสัชกรรมขอความร่วมมือ อย.บังคับใช้กฎหมาย
พยาบาลเปิดคลินิกรักษาโรคเบื้องต้นแล้วจ่ายยาได้จริงหรือ??
กำหนดการสอบความรู้ฯ ประจำปี 2558
20 ปี สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม_เกณฑ์มาตรฐานเภสัชกรรมอุตสาหการ พ.ศ.2557
แบบประเมินมาตรฐานด้านยาของหน่วยบริการปฐมภูมิ (เอกชน) ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ใหม่* เลขที่ใบอนุญาตฯ ของผู้สอบผ่านการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2558 และขอขึ้นทะเบียนฯ กับสภาเภสัชกรรมแล้ว (ข้อมูล ณ 20 เมษายน 2558)
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2557
ประกาศสภาเภสัชกรรม บุคคลอื่นได้แสดงตนว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ (เภสัชกร) ในเขตพื้นที่ของการชุมนุมทางการเมือง
ประกาศสภาเภสัชกรรม : แนวทางปฏิบัติในการออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม : เภสัชกรแสดงตนในสถานประกอบการเพื่อรับการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรมฯ สาขาเภสัชบำบัด ปี 2557
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของสถาบันการศึกษา ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2557 จำนวน 19 สถาบัน
ใหม่* กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556
คำปฏิญญาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี การขับเคลื่อนบทบาทเภสัชกรรมเพื่อสังคมในศตวรรษที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๖๕๖)
ใหม่* ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนของผู้ที่สอบผ่านการสอบความรู้ฯ