ขั้นตอน การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผ่านระบบ E-service

  การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

               ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีอายุ  สามารถยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ ล่วงหน้าภายใน 180 วันนับจากวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ ซึ่งท่านต้องเป็นผู้มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องครบตามเกณฑ์ 

          ผู้ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้ใช้รหัสผ่านที่ได้รับจากสภาเภสัชกรรมไป Login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ E-service

Link : https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=com_pharmacycouncil_login&view=eservice

 ขั้นตอน วิธีการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ E-service ตามไฟล์ที่แนบท้ายนี้


โปรดศึกษาขั้นตอนให้ละเอียด ก่อนยื่นคำขอฯ

 ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ) กด 1