มุมดาวน์โหลด
ใหม่* 30 ปี สภาเภสัชกรรม
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
   

วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.)
The College of Pharmaceutical and Health Consumer Protection of Thailand (CPHCP)

 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาเภสัชกรรม ตามความในมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ.2546
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมในการประชุมครั้งที่ 198 (10/2554) มีมติเห็นชอบให้มีการเพิ่มเติมสาขาที่จะออกหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตร  จำนวน 1 สาขาได้แก่ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ  เพื่อให้สามารถดำเนินการตามประกาศ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพในระบบสาธารณสุขของประเทศต่อไป
 
**รายละเอียดดังประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 27/2554 แนบท้ายนี้
 
ตามที่วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม พ.ศ.2553 หมวด 3 ข้อ 12 วิทยาลัยฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสามัญผู้ซึ่งสมัครเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัย และได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุดคือ ภก.วิทยา  กุลสมบูรณ์ เป็นผู้อำนวยการ
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมีมติในการประชุมครั้งที่ 197 (9/2554) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 แต่งตั้ง ภก.วิทยา  กุลสมบูรณ์ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย วาระที่ 1 (พ.ศ.2554-2557)
 
**รายละเอียดดังประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 21/2554 แนบท้ายนี้
 
สภาเภสัชกรรมขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับหนังสืออนุมัติทุกท่าน สามารถเข้าชมภาพบรรยากาศภายในงานได้ตาม Link ด้านล่างนี้ 

  • cphcp_ceremony  พิธีมอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ของสมาชิกสามัญผู้ก่อตั้งวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย หรือ ดูภาพได้ที่ http://rxthung.multiply.com/photos/album/130 
  • cphcp_election  การประชุมใหญ่สมาชิกสามัญและการเลือกตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย วาระที่ ๑ หรือ ดูภาพได้ที่  http://rxthung.multiply.com/photos/album/132

 
ติดต่อวิทยาลัยการคุ้มครองฯ ได้ที่  cphcp.ac.th
สำนักงานวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Email : cphcp.th@gmail.com