1135 1727 1572 1164 1373 1816 1029 1797 1904 1207 1721 1127 1364 1943 1058 1088 1570 1837 1902 1301 1468 1555 1206 1082 1214 1040 1206 1568 1018 1261 1449 1911 1051 1064 1573 1658 1912 1756 1386 1463 1863 1218 1357 1111 1476 1669 1277 1972 1340 1270 1810 1900 1297 1252 1999 1898 1596 1576 1643 1570 1356 1871 1811 1063 1816 1592 1798 1483 1827 1572 1681 1223 1444 1275 1131 1424 1641 1054 1972 1140 1424 1717 1451 1948 1118 1984 1745 1654 1370 1218 1796 1729 1841 1944 1854 1347 1796 1627 1512 pharmacycouncil.org
Popup

คำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

** หากท่านยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรม กรุณาทำการสมัครสมาชิกก่อนยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ **
ยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรม (สภ.12)

ประเภทบัตร
บัตรประชาชน พาสปอร์ต (สำหรับต่างชาติ)
เลขที่บัตรประชาชน/พาสปอร์ต
รหัสประจำตัวผู้สอบ

  ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 
 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม โทรศัพท์ 0 2591 9992-5