มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
ใหม่* Logo 30 ปี สภาเภสัชกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
งานการศึกษา
แบบฟอร์มอื่น
   
คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย
ระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย โดยสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565
ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย ที่ 4 / 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านปากเปล่าเพื่อรับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรมสาขาเภสัชกรรมชุมชนเพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย
ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย ที่ 5 / 2564 เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมชุมชน เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย ที่ 1/2564 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชกรรมชุมชนเพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชกรรมชุมชน เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเ
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย ที่ 3 / 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบปากเปล่าเพื่อรับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชกรรมชุมชน เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชก
ใหม่* คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ
ใหม่* ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทยฯ
ใหม่* ระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าจดทะเบียน ค่าบำรุงสมาชิก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ พ.ศ.2564
ใหม่* ระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยฯ พ.ศ.2564
ใหม่* ระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเข้าเป็นสมาชิกวิทยาลัย การพ้นจากสมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก พ.ศ.2564