การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ปี 2567

จัดโดย สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม 

หลักการและเหตุผล

     สืบเนื่องจาก แนวทางปฏิบัติเพื่อขอใบรับอนุญาตขายยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา “ร้านขายยาทุกร้าน เภสัชกรที่เป็นผู้ปฏิบัติการ จะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในการปรุงยาและขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา เพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการขอใบอนุญาตขายยา

     เพื่อเป็นการพัฒนา และเตรียมความพร้อมสำหรับเภสัชกรที่สนใจงานเภสัชกรรมชุมชน ได้เข้าใจถึงการให้บริการเภสัชกรรมชุมชนที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม กฎระเบียบ ข้อบังคับตามข้อตกลง ในความร่วมมือระหว่างสภาเภสัชกรรม กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการพัฒนาร้านยาคุณภาพ

สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม จึงจัดหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน สำหรับเภสัชกรชุมชนยุคใหม่นี้ขึ้นเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับเภสัชกรได้เพิ่มความเข้าใจ ในการบริหารจัดการร้านยาด้วยระบบคุณภาพ เน้นแนวคิดการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ทันสมัยเชิงรุก ที่เป็นนวัตกรรมมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการ และแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจ ประทับใจ  มีสุขภาวะที่ดีบนพื้นฐาของวิชาชีพ มาตรฐานร้านยา จรรยาบรรณ กฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในงานเภสัชกรรมชุมชนไทย

 วัตถุประสงค์

      เพื่อให้มั่นใจว่า เภสัชกรที่ปฏิบัติการในร้านยา มีความพร้อม ที่จะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และมีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ และการให้การบริการเภสัชกรรมที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่มีคุณภาพ

 ประโยชน์ที่ท่านจะได้จากการประชุม

     1. หนังสือรับรอง: ผู้เข้าประชุมตลอดเวลา
ที่จัดการประชุม และ มีผลการประเมินความรู้ที่ได้จากการเข้าประชุมว่า “ผ่าน” ตามหลักเกณฑ์ประเมิน จะได้รับ หนังสือรับรองการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในการปรุงยาและขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา จากสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขอใบอนุญาตขายยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา    

     2. หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง : ผู้เข้าประชุมตลอดเวลา และ ส่งแบบประเมินความรู้ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมต่อสำนักงานรับรองคุณภาพร้านยาฯ จะได้ หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.00 หน่วยกิต

 วัน เวลา สถานที่ประชุม และจำนวนที่รับสมัคร

วัน และเวลา: จำนวน 1 วัน เวลา 08.30-15.30 น.

สถานที่: ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสภาเภสัชกรรม (Zoom) 

จำนวนที่รับสมัคร: เภสัชกรชุมชน เภสัชกรผู้สนใจ เภสัชกรที่เปิดร้านและผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับยา รอบละ 300 คน

ค่าธรรมเนียมสมัครเข้าประชุมฯ : 1,000 บาท/ต่อคน 

หลักเกณฑ์การประชุมที่ผู้สม้ครควรทราบ และปฏิบัติ : 

1. การขอเลื่อนวันเข้าประชุม: ท่านสามารถแจ้งเลื่อนวันเข้าประชุมได้ ไม่เกิน 2 ครั้งนับจากครั้งที่ระบุในใบสมัคร โดยท่านต้องแจ้งวันที่ต้องการเลื่อนไปประชุมให้สำนักงานรับรองฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันจัดประชุม

2. การได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: สำนักงานรับรองฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่บันทึกหน่วยกิตฯ และไม่ออกหนังสือรับรองให้ กรณีดังต่อไปนี้

 2.1 ลงทะเบียนล่าช้า: หากท่านมาลงทะเบียน ภาคเช้า  ภายหลังเวลา 09.30 น. และ/หรือ ภาคบ่าย ภายหลังเวลา 14.00 น. และ/หรือ

 2.2 ไม่ส่งแบบประเมินผลการประชุม หรือส่งล่าช้า: ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ผู้เข้าประชุมต้องส่งแบบประเมินผลการประชุมให้สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 0 2591 9992(คู่สายอัตโนมัติ) กด 6

สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม

Email: papc@pharmacycouncil.org

Website: https://papc.pharmacycouncil.org/

  

ลำดับชื่อการประชุม
   
 1  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 2/2567
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง: 0001-2-000-004-03-2567
วันที่จัดประชุม 15 มี.ค. 2567

 2   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 3/2567
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง: 0001-2-000-005-05-2567
วันที่จัดประชุม 17 พ.ค. 2567

 3  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 4/2567
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง: 0001-2-000-006-07-2567
วันที่จัดประชุม 19 ก.ค. 2567

 4

 

 

5

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 5/2567
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง: 0001-2-000-007-09-2567
วันที่จัดประชุม 20 ก.ย. 2567

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 6/2567
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง: 0001-2-000-008-11-2567
วันที่จัดประชุม 15 พ.ย. 2567