มุมดาวน์โหลด
ใหม่* 30 ปี สภาเภสัชกรรม
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
   

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ชี้นำสังคม บนมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม เน้นการจัดการที่เป็นภาคีเครือข่าย

พันธกิจ
1.มีระบบการจัดการที่ดี เน้นประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
2.ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการในลักษณะภาคี เครือข่าย
3.มีระบบการรับรองคุณภาพสถาบันการศึกษา และแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
4.สร้างหลักประกันให้กับสังคมด้านมาตรฐานวิชาชีพของหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์
5.สร้างหลักประกันด้านคุณภาพและจริยธรรม ของเภสัชกรที่เข้าสู่วิชาชีพ

ขั้นตอนการขอรับรองปริญญา สำหรับผูัสำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ใหม่* สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เป็นเจ้าของหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองสถาบัน เพื่อการรับรองปริญญาตามกระบวนการรับรองปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
หลักสูตรในระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ
รายนามคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์
ขั้นตอนการเห็นชอบหลักสูตร
ขั้นตอนการรับรองสถาบัน
กำหนดกรอบเวลาการขอความเห็นชอบหลักสูตร
การประเมินการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
คณะกรรมการศึกษาฯ - ระเบียบข้อบังคับ
ใหม่* ขั้นตอนการขอความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ต่อสภาเภสัชกรรม
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม 58/2560 เรื่อง ปรับปรุงแบบประเมินสถาบันฯ และ แบบเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตรฯ_ปรับปรุง 21 พ.ย. 2560
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2561
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2558 เรื่องการรับรองปริญญาเภสัชศาสตร์จากผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างสถาบันในต่างประเทศ
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2558 เรื่องโครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 7/2558 เรื่องครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับการจัดการหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี (ฉบับแก้ไข)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2558 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ พ.ศ. 2558
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2561
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 65/2561 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 66/2561 เรื่อง แบบประเมินเพื่อรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ (กศภ.2 และ กศภ.4) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
คณะกรรมการศึกษาฯ - เอกสารดาวน์โหลด
ใหม่* กศภ.1 แบบคำขอรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ ปรับปรุง ปี 2567
ใหม่* กศภ.4 แบบประเมินเพื่อเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)
ใหม่* กศภ.3 แบบคำขอความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์
ใหม่* ขั้นตอนการขอรับรองปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ใหม่* การปรับปรุงแบบประเมินเพื่อรับรองสถาบันฯ และแบบประเมินเพื่อเห็นชอบหลักสูตรฯ (21 พ.ย.2560)
ใหม่* กศภ.2 แบบประเมินเพื่อรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์_ปรับปรุง 21 พ.ย. 60
ใหม่* ตารางบันทึกข้อมูลนิสิตนักศึกษา ของหลักสูตรที่ได้รับรองปริญญาจากสภาเภสัชกรรม
แบบบันทึกข้อมูลอาจารย์ประจำสถาบัน
คู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม (Professional Pharmacy Practice) ของสภาเภสัชกรรม ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2549
คำขอฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม