งานทะเบียนและใบอนุญาต

รายการคำของานทะเบียนและใบอนุญาต สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
ให้บริการสมาชิกยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ (E-Service)
 

          สมาชิกผู้ที่ต้องการยื่นคำขอรับบริการงานทะเบียนและใบอนุญาต ตามรายการด้านล่างนี้ ให้ดำเนินการยื่นคำขอฯ แนบไฟล์เอกสาร และชำระค่าธรรมเนียมในระบบออนไลน์ (E-Service) เท่านั้น (ไม่เปิดรับคำขอผ่านทางไปรษณีย์ หรือการยื่่นคำขอที่สำนักงานฯ)

           หากต้องการทราบรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการยื่นคำขอฯ ให้ Click ที่รายการ โปรดศึกษารายละเอียดขั้นตอนก่อนเริ่มดำเนินการ

1. การขอสมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรม และการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม Link : E-Service

2. การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม Link : E-Service

3. การขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม Link : E-Service

4. การขอเปลี่ยนชื่อ สกุล เพิ่มยศ อภิไธย Link : E-Service

5. การขอใบแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม Link : E-Service

6. การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับภาษาอังกฤษ) Link : E-Service

7. การขอประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม Link : E-Service

8. การขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม Link : E-Service

9. การขอหยุดประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไว้เป็นการชั่วคราว Link : E-Service

10. การขอรับเอกสารที่ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ (E-Service) ไว้ให้ส่งกลับทางไปรษณีย์ Link : E-Service

11. การขอกลับมาประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (E-mail) Link : 

12. การขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (Platform Online) Link : ยื่นคำขอมีบัตรฯ

13. การขอรหัสผ่านทาง E-mail (Platform Online)   Link : ยื่นคำขอรหัสฯ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม 

โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ) กด 1 หรือ 4 (ในวัน และเวลาราชการ) Email : pharthai@pharmacycouncil.org

 
 
คำขอรับรองปริญญา_สภ.26  (114.08 k)
คำขอใบแทนหนังสืออนุมัติ วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรระยะสั้น_32.1  (100.72 k)
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยค่าขึ้นทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ.2558  (27.36 k)
ข้อบังคับสภาฯ_ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขต่างๆ (ฉบับที่2) พ.ศ.2559  (32.68 k)
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  (41.31 k)
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  (38.29 k)
ข้อบังคับสภาฯ_ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ.2562  (84.17 k)
หนังสือมอบอำนาจ  (79.24 k)
สภ.65_คำร้องขอรับเงินคืน  (76.31 k)
ใบรับรองแพทย์_รูปแบบที่สภาเภสัชกรรมกำหนด (สภ.27)  (115.93 k)