มุมดาวน์โหลด
ใหม่* 30 ปี สภาเภสัชกรรม
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
   
ประกาศสภาเสภัชกรรม ที่ 52/2567 รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 49/2567 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต นำเข้า และขายยา กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 48/2567 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 43)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 47/2567 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติม ฉบับที่ 61)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 46/2567 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 56)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 45/2567 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 42)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 44/2567 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 55)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 41/2567 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 40/2567 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2567 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2567 เรื่อง รับรองวิทยฐานะของสถาบันหลักเพื่อดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมชุมชน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2567 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2567 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรแห่งชาติ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2567 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2567 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2567 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 32/2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2567 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 54)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2567 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 41)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2567 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2567 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2567 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวปัญญ์ชนก หมื่นแก้ว ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2567 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ พ.ศ. 2566
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2567 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2567 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นสูง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2567 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2567 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2567 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2566 เรื่อง ปริญญาในการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2567
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2567 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 40)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2567 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 53)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2567 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวกูอาฟียะห์ ยูโซะ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2567 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวโซเฟีย อาบู ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2567 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวฮันนัน มามุ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2567 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิตกำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2567 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2567 เรื่อง รับรองวิทยฐานะของสถาบันหลักเพื่อดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมชุมชน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2567 เรื่อง รับรองวิทยฐานะของสถาบันหลักเพื่อดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาบริหารเภสัชกิจ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2567 เรื่อง รับรองวิทยฐานะของสถาบันหลักเพื่อดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2567 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมชุมชน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2567 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2567 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 98/2566 เรื่อง รับรองวิทยฐานะของสถาบันหลักเพื่อดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาบริหารเภสัชกิจ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 97/2566 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 5)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 96/2566 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 60)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 95/2566 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวอาซียะห์ บาเน็ง ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 94/2566 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวอัสมาร์ หะรอแมง ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 93/2566 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรมอุตสาหการ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 92/2566 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 91/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 88/2566 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 87/2566 เรื่อง รับรองโปรแกรมประยุกต์ [Application] สำหรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 86/2566 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมทางเภสัชกรรมสมุนไพร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 85/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 84/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 83/2566 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 82/2566 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 81/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกเภสัชกรแห่งชาติ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 80/2566 เรื่อง แบบประเมินเพื่อเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สภาเภสัชกรรม (กศภ.4) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 79/2566 เรื่อง หลักสูตรอบรมเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยแพทยสภา ร่วมกับ สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 78/2566 เรื่อง หลักสูตรอบรมเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมชุมชน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 77/2566 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 76/2566 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 75/2566 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาววริศรา ชัยอำนวย ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 74/2566 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวมารีน่า จะปะกิยา ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 73/2566 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวกีรติยา เจ๊ะโส้
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 72/2566 เรื่อง รับรองโปรแกรมประยุกต์ [Application] สำหรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (ฉบับที่ 2)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 71/2566 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 70/2566 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 69/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 68/2566 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 59)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 67/2566 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 4 )
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 66/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 65/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 64/2566 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 63/2566 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 61/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 60/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 59/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 58/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 55/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องภายหลังครบรอบระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 54/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการหยุดการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไว้เป็นการชั่วคราว
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 53/2566 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก (เพิ่มเติม ฉบับที่ 39)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 52/2566 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติม ฉบับที่ 58)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 51/2566 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 52)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 50/2566 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 51)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 49/2566 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 38)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 48/2566 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 47/2566 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 46/2566 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ) รุ่นที่ 2-2566
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 45/2566 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารเภสัชกิจ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 44/2566 เรื่อง รับรองวิทยฐานะของสถาบันหลักเพื่อดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารเภสัชกิจ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2566 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวฮัซซูน่า หลงสะเตีย ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 41/2566 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 40/2566 เรื่อง รับรองโปรแกรมประยุกต์ [Application] สำหรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2566 เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมทีมเยี่ยมสำรวจร้านขายยาแผนปัจจุบัน ตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2566 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2566 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2566 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม จำนวน 16 ราย)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2566 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 32/2566 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 31/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (จำนวน 1,317 ราย)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 30/2566 เรื่อง หลักสูตรอบรมเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทั่วไป โดยสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2566 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2566 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2566 เรื่อง รับรองวิทยฐานะของสถาบันหลักเพื่อดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารเภสัชกิจ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2566 เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ ที่ครบกำหนดระยะเวลาการรับรองโดยสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2566
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 23/2566 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2566 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2566 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวรัตติยา เมืองศรีมาตย์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2566 เรื่อง การรับรองปริญญาของนายวิทวัส ศรีเอี่ยมตระกูล ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2566 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาววีณา บัวทองผุด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2566 เรื่อง เกณฑ์สมรรถนะการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2566 เรื่อง กำหนดความเท่าเทียมกันของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ได้ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นสูง สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2566 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2566 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2566 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 37)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2566 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 50)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2566 รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2566 รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2566 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2566 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2566 รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2566 เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2566 รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2566 เรื่อง แนวทางการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ก่อนปีการศึกษา 2557
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 107/2565 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 (พ.ศ. 2565 – 2567)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 106/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 105/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 104/2565 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นสูง สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 103/2565 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นสูง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 102/2565 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 101/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวพิศวรรณ วิภาวิน ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 100/2565 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวบุญญดา เอียตระกูล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 99/2565 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวฉมาจิต ลาวัลย์วงศ์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 98/2565 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 36)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 97/2565 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 49)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 96/2565 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 95/2565 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 94/2565 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวศิรินทิพย์ เสนเทพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 93/2565 เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองโปรแกรมประยุกต์ (Application) สำหรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 92/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 91/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองโปรแกรมประยุกต์ (Application) สำหรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 90/2565 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 89/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 88/2565 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 87/2565 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 85 /2565 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 84 /2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 83 /2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวสุทธิตา สือนิ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัขศาสตร์จากสถาบันในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 82 /2565 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวปัญญ์ชนก หมื่นแก้ว
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 81 /2565 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาววรรณวรางค์ ทรัพย์มูล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 80 /2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 79 /2565 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 78 /2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 77 /2565 เรื่อง กำหนดรูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และหลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนด และรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 76/2565 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 75/2565 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 74/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 73/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 72 /2565 เรื่อง จัดตั้งศูนย์พัฒนาการบริการทางวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 71 /2565 เรื่อง ปริญญาในการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2566
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 70 /2565 เรื่อง ผลการพิจารณาขอรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 69 /2565 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 68 /2565 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 67 /2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวอีลยามา สามะ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 66 /2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวอามานี สะบูดิง ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 65 /2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวมารียา จิเหลา ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 64/2565 เรื่อง ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และมาตรฐานการให้บริการเวชศาสตร์จีโนมของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 63/2565 เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการให้บริการเวชศาสตร์จีโนม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2565 เรื่อง แนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 61/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม) 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 60/2565 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 57)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 59/2565 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 56)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 58/2565 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 55)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 57/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 56/2565 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 55/2565 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 54/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวกรวลี เวียงคำ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 53/2565 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวธันนะภัทร์ บุญญาภิสมภาร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 52/2565 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวอัสมา สัญอี
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 51/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม) 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 50/2565 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 49/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 48/2565 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 47/2565 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 46/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 45/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม) 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 41/2565 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวอักรีมะฮ์ วาเต๊ะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 40/2565 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวซูเฟียนีย์ มามะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวนูรฮาฟีซา ตามะ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นายวิญญู ช่วยแก้ว ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวพูไซมะห์ หะยีสาและ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นายอับดุลเลาะห์ ฮาแว ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2565 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ (กรณีเปลี่ยนตัวผู้รับอนุญาต)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2565 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริหารเภสัชกิจ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 32/2565 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 31/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม) 19 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 30/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม) 2 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2565 เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าปรับสำหรับการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2565 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นกรรมการในคณะอำนวยการวิทยาลัยฯ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2565 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก (เพิ่มเติมฉบับที่ 35)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2565 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 48)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 23/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่กำหนดเงื่อนไข
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2565 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวคอรีเย๊าะ บาฮะ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวนาซีลา แวต๊ะ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวชยานี สมานธรรมกุล ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวณัฐภรณ์ ชื่นอารมณ์ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2565 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรมอุตสาหการ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2565 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2565 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11 /2565 เรื่อง ขอบเขตและแนวปฏิบัติสำหรับการเจาะเลือดจากเส้นเลือดฝอยปลายนิ้วโดยเครื่องมือแบบพกพา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2565 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2565 เรื่อง การกำหนดแบบบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2565 เรื่อง แนวทางการบริหารการเงินสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2565 เรื่อง กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2565 เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2565 เรื่อง การย้ายที่ทำการสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 97/2564 เรื่อง กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ วาระที่ 10 พ.ศ. 2565 - 2567
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 96/2564 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 95/2564 เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก และตำแหน่งอื่น ในคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 94 /2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 91 /2564 เรื่อง ทะเบียนสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 90/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารเภสัชกิจ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 89 /2564 เรื่อง ทะเบียนสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 88/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมชุมชน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 87/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกสภาเภสัชกรรม อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่สอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 83/2564 เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ พ.ศ. 2565
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 77/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 76/2564 เรื่อง รับรองปริญญาฯ นส.ฟาดีละห์ แวกือจิ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 75/2564 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขรับรองปริญญาฯ นส.อามีเน๊าะ สือแม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 74/2564 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขรรับรองปริญญาฯ นส.อิฟตีซัน กะนิ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 73/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 72/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 71/2564 เรื่อง เงินสนับสนุนหน่วยงานในกำกับของสภาเภสัชกรรม (วิทยาลัย)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 70/2564 เรื่อง รายนามคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ.2562-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 69/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 68/2564 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับ 54)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 67/2564 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับ 53)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 66/2564 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และการฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นายวิทวัส ศรีเอี่ยมตระกูล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 64/2564 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวไอนะห์ สะบูติง ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 63/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มเติม จำนวน 205 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2564 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 61/2564 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ (กรณีครบอายุการรับรอง)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 60/2564 เรื่อง การใช้ป้ายสัญลักษณ์ "ร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม"
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 59/2564 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 58/2564 เรื่อง ทะเบียนสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 57/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ จำนวน 25 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 56/2564 เรื่อง แนวทางการให้บริการยา favipiravir และยาจำเป็นแก่ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเป็นบวกด้วยชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Antigen Test Kits แบบตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Self-Test Kits)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 55/2564 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรที่ต้องนำเสนอผลงานการฝึกอบรม ช่วงที่ 4 หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ เภสัชกรครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 54/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 3 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 53/2564 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ (กรณีต่ออายุการรับรอง) จำนวน 40 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 52/2564 เรื่อง การรับรองปริญญา ของนางสาวซาอีดะห์ แวบือซา ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 51/2564 เรื่อง การรับรองปริญญา ของนางสาวนุชจมา ทิ้งน้ำรอบ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 50/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธืขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ จำนวน 38 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 49/2564 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 44/2564 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2564 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปี พ.ศ.2564
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 439 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 41/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 40/2564 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรที่ผ่านการอบรมช่วงที่ 2 และจะต้องทำการฝึกอบรมช่วงที่ 3ฯ ฉบับที่ 2
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2564 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ (กรณีครบอายุรับรอง) จำนวน 21 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 1,034 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2564 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice, GPP)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2564 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2564 เรื่อง กำหนดแบบฟอร์มการแจ้งเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมฯ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 32/2564 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 3 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 30/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 3 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2564 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 36) จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2564 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 47) จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2564 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวร่มกมล แดงประเสริฐ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2564 เรื่อง การสอบประเมินความรู้เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ 1-3/2564
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 23/2564 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2564 เรื่อง การเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับสมาชิกสภาเภสัชกรรมที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่มีการศึกษาต่อเนื่องไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธื์ขอขึ่นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่กำหนดเงื่อนไข 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2564 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีครบอายุการรับรอง_5 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2564 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของน.ส.ซาวานี ดาเยาะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2564 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีครบอายุการรับรอง 1 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2564 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ช่วงที่ 2 หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน FCPL ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2564 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ช่วงที่ 1 หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน FCPL ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพิ่มเติม_1 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2564 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายจักรพงษ์ แซ่อ้วง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2564 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของน.ส.ฟาต๊เม๊าะ กาซอ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2564 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวอัฟนาน มะเด็ง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2564 เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่กำหนดเงื่อนไข
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2564 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ฉบับที่ 2)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2564 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 115/2563 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 114/2563 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 113/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำนวน 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 112/2563 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 111/2563 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ (กรณีต่ออายุการรับรอง)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 110/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 108/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์สมรรถนะการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 107/2563 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 106/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำนวน 4 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 105/2563 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรม ให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2564
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 104/2563 เรื่อง ยกเลิกประกาศสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 103/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนเไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมฯ ของนางสาวนุสรา ยูโซ๊ะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 102/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนเไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมฯ ของนายสพล โอฬารสกุล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 101/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนเไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมฯ ของนางสาวดุษฎี ศรีโอษฐ์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 100/2563 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรอง หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปี พ.ศ. 2563
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 99/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 4 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 96/2563 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 52)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 95/2563 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 51)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 94/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวฮันณา สุนันทวงศ์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 93/2563 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นฯ (สาขาผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา) สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ 12 สัปดาห์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 92/2563 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นฯ (สาขาผู้ป่วยมะเร็ง) สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ 12 สัปดาห์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 91/2563 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นฯ (สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา) สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ 12 สัปดาห์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 90/2563 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นฯ (สาขาผู้ป่วยนอก) สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ 12 สัปดาห์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 89/2563 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นฯ (สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด) สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ 12 สัปดาห์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 88/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นฯ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ประจำปี 2563 จำนวน 128 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 87/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 2 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 86/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคฯ จำนวน 6 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 82/2563 เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 81/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคฯ จำนวน 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 80/2563 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายอานีส สะอะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 79/2563 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวอัสมา แวฮามะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 78/2563 เรื่อง ระบบการออกประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น 16 สัปดาห์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 77/2563 เรื่อง รับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 76/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ของ นส.กรวลี เวียงคำ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 75/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่กำหนดเงื่อนไข จำนวน 210 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 73/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การตรวจประเมินใหม่ร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 72/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรที่ต้องเข้าประชุมฯ ช่วงที่ 4 หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 71/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรม ช่วงที่ 2 และจะต้องทำการฝึกอบรม ช่วงที่ 3
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 70/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 69/2563 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 68/2563 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ (กรณีต่ออายุการรับรอง) จำนวน 18 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 67/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประเภท การรับรองสถาบันหลักที่จัดการศึกษาต่อเนื่องฯ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 67/2563 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ จำนวน 4 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 66/2563 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 65/2563 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 3 )
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 64/2563 เรื่อง ขยายเวลารับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่าย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 63/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเรียนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning/MOOC)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2563 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 61/2563 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรมสมุนไพร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 60/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่กำหนดเงื่อนไข (เพิ่มเติม)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 57/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิฯ ช่วงที่ 2 จำนวน 129 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 56/2563 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 55/2563 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นส.มิรฟาต เจะหามะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 54/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ของ นส.วริศรา ชัยอำนวย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 53/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ของ นส.ฟัรฮานา ยีกะจิ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 52/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี 2563 ช่วงที่ 1 ทางระบบออนไลน์ ฉบับที่ 2
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 51/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชนปี 2563 (ฉบับที่4)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 50/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 49/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตที่กำหนดเงื่อนไข (เพิ่มเติม)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 48/2563 เรื่อง แก้ไขชื่อหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 47/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ช่วงที่ 1 ทางระบบออนไลน์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 46/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน (Certificate short course Tranining Program in Familly and Community Pharmacist Practice Learning
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 45/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่กำหนดเงื่อนไข
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 44/2563 เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกอบรมช่วงที่ 1 หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2563 เรื่อง รับรองคุณภาพร้านยา รุ่น 3
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 41/2563 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 35)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 40/2563 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 45)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2563 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 44)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2563 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 43)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2563 เรื่อง แก้ไขปรับปรุงประกาศสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ของสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ กรณีที่เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบถ้วนในรอบฯ (5 ปี) ที่ผ่านมา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตฯ (เพิ่มเติม)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2563 เรื่อง รูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติม)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 32/2563 เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับหรือประกาศฯ การฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับฯ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 31/2563 เรื่อง กำหนดแบบและประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่กำหนดเงื่อนไข
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 30/2563 เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2563 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2563 เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมฯ ของ นส.รุสนาณี คงบันนึก
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมฯ ของ นส.อามามี สาและ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2563 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นส.รอสือนี อิสลาม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2563 เรื่อง การรัรบรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นายมะซอบัร ดาละ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 23/2563 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นส.ฟาดีละห์ วาจิ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2563 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นส.นุรไอนี แลฮา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2563 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นส.นาอีหม๊ะ ลาเตะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2563 เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2563 เรื่อง ขอเลื่อนการฝึออบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี 2563
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมฯ หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี 2563 (ฉบับที่ 3)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2563 เรื่อง แนวทางการออกประกาศนียบัตรอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2563 เรื่อง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกจากกำหนดในระเบียบ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2563 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ จำนวน 19 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับที่ 2)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2563 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2563 เรื่อง ปรับลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 2 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี 2563 จำนวน 125 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาฯ ครั้งที่ 4/2563 จำนวน 218 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2563 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ จำนวน 5 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2563 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวเอลิซาเบธ คี
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2563 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรองฯ (เพิ่มเติมฉบับที่ 34)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2563 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 42)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2563 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 41)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกกิตติมศักดิ์วิทยาลัยการผู้คุ้มครองด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2563 เรื่อง การรับสมัครเข้าฝึกอบรม หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 69/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำนวน 2 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 68/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้การอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดกัญชา ทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 3 จำนวน 295 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 67/2562 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมฯ ของ นางสาวฮันนัน มามุ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 66/2562 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นางสาวสุไรลา สะโต
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 65/2562 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นางสาวร่มกมล แดงประเสริฐ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 64/2562 เรื่อง เกณฑ์สมรรถนะการสอบความรู้ผู้ขอขึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 63/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำวน 3 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 61/2562 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 3 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 59/2562 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2563 จำนวน 19 สถาบัน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 57/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย ภญ.ศยามล สุขขา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 55/2562 เรื่อง รายนามคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 ปรับปรุงรายชื่อ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 54/2562 เรื่อง การเลือกอุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่ 2 ภก.บรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 53/2562 เรื่อง แก้ไขการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 52/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินการอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 2 จำนวน 292 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 47/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 1 จำนวน 282 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 45/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม ของ น.ส.กานต์ชนก ศิริสอน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 44/2562 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 48) จำนวน 1 สถาบัน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำนวน 7 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2562 เรื่อง การผ่อนปรนเงื่อนไขการเก็บการศึกษาต่อเนื่องฯ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 41/2562 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพสภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 2-2562 จำนวน 1 ร้าน
ประกาศที่ 39-2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำวน 4 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม ของนส.อัสมาร์ หะรอแมง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม ของนส.อาซียะห์ บาเน็ง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย ภก.วัชโรดม ศุภรักษ์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2562 เรื่อง ทะเบียนสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 32/2562 เรื่อง รายนามคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 31/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสือออนุมัติฯ สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร จำนวน 15 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 30/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม ของนส.มารีน่า จะปะกิยา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม ของนส.ฟิรเฎาส์ สะแลแม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2562 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรที่ให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 33) จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2562 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรที่ให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 32) จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2562 เรื่อง หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 40) จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2562 เรื่อง หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ_(เพิ่มเติมฉบับที่ 39) จำนวน 1 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2562 เรื่อง รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมฯ_FCPL เพิ่มเติม จำนวน 8 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 23/2562 เรื่อง รายชื่อผู้เข้าฝึก_FCPL_เพิ่มเติม จำนวน 23 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.ณัฐภรณ์ ชื่นอารมณ์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.ฮัซซูน่า หลงสะเตีย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.กูอาฟียะห์ ยูโซะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2562 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1-2562 จำนวน 9 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 2 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2562 เรื่อง การรับสมัครเข้าฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิฯ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2562 เรื่อง ผู้ได้รับวุฒิบัตร_สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย ภญ.วิภารักษ์ รัตนวิภานนท์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นายอับดุลเลาะห์ ฮาแว
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.พูไซมะห์ หะยีสาและ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.มารียา จิเหลา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 10/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.โซเฟีย อาบู
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 9/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.ญามีลาห์ สะละ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 8/2562 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 5 หลักสูตร
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 7/2562 เรื่อง รับรองปริญญา_นส.คอรีเย๊าะ บาฮะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 6/2562 เรื่อง รับรองปริญญา_นส.วิลดาน รือซะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2562 เรื่อง รับรองปริญญาทางเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 ราย ของ นส.สุทธิตา สือนิ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2562 เรื่อง รับรองปริญญาทางเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 ราย นส.ร่มกมล แดงประเสริฐ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2562 เรื่อง รับรองปริญญา_นส.ณัฐภรณ์ ชื่นอารมณ์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2562 เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรัญญิก และประชาสัมพันธ์ ในคณะสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ.2562-2564)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2562 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ.2562-2564)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 66/2561 เรื่อง แบบประเมินเพื่อรับรองสถาบันฯ (กศภ.2) และแบบประเมินเพื่อเห็นชอบหลักสูตร (กศภ.4) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 65/2561 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 63/2561 เรื่อง เลขาธิการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2561 เรื่อง การเลือกตั้งนายกสภาเภสัชกรรม และอุปนายกสภาเภสัชกรรมฯ วาระที่ 9
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 61/2561 เรื่อง รับรองหลักสูตรระยะสั้น สาขาการประเมินและติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (เพิ่มเติมฉบับที่ 9)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 60/2561 เรื่อง รับรองหลักสูตรระยะสั้น สาขาโรคติดเชื้อ (เพิ่มเติมฉบับที่ 8)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 59/2561 เรื่อง ผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำนวน 6 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 58/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นายอับดุล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 57/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นายพูไซมะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 56/2561 เรื่อง ปริญญาที่สภาฯ ให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 31)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 55/2561 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 38)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 55/2561 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 38)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 54/2561 เรื่อง เลื่อนกำหนดเลือกนายกสภาเภสัชกรรม และอุปนายกสภาเภสัชกรรมฯ วาระที่ 9
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 53/2561 เรื่อง ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 2 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 52/2561 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ รุ่นที่ 3/2561
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 51/2561 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 37)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 50/2561 เรื่อง ปริญญาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 30)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 49/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นส.ฮันนา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 48/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นายสุไรลา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 47/2561 เรื่อง ปริญญาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 29)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 46/2561 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 36)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 45/2561 เรื่อง ปริญญาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 28)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 44/2561 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 35)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2561 เรื่อง ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย ภก.ถนอมพงษ์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2561 เรื่อง ผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำนวน 13 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 41/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นางสาวมารียา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 40/2561 เรื่อง ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย ภก.ยงยุทธ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ฯ จำนวน 155 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นายวิญญู
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นส.อัสมา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นายทวีรัฐ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2561 เรื่อง ปริญญาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 27)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2561 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 34)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2561 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 33)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 32/2561 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ในปีการศึกษา 2562
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 31/2561 เรื่อง ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 2 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 30/2561 เรื่อง การสอบความรู้ฯ ในปี 2561 ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2561 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รุ่นที่ 2-2561 จำนวน 30 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2561 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 48)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2561 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 47)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ฯ จำนวน 1 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2561 เรื่อง ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย ภญ.ฑิภาดา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ น.ส.อีลยามา สามะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 23/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ น.ส.อามานี สะบูติง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2561 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 46)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2561 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 45)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2561 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 44)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2561 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 43)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2561 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 42)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2561 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 41)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ น.ส.นูรีซัน อาลี
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 1,610 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2561 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 40)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2561_เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย คือภก.เสริมวุฒิ จันทร์นวล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2561 เรื่อง การกระทำการเข่าข่ายการโฆษณาหรือการทำรีวิวผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อต่าง ๆ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2561 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 27)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2561 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 32)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ น.ส.สุไรฮา เฮ็งซา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ น.ส.วาณีซา สาเมาะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นายวันฮูเซ็น สาเม็ง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ น.ส.นาดียา บากา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2561 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองคุณภาพร้านยา รุ่นที่ 1-2561 จำนวน 35 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่ง เหรัญญิก วาระที่ 8
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่ง เหรัญญิก วาระที่ 8
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2561 เรื่อง ผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสอบคัดเลือกเข้ารบการฝึกอบรมฯ สาขาเภสัชบำบัด ปี 2561 จำนวน 25 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 64/2560 เรื่อง รับรองประกาศนียบัตร_สาขาการบริหารงานเภสัชฯ รพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 63/2560 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2560 เรื่อง เกณฑ์การศึกษาต่อเนื่องของผู้่ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 61/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำนวน 13 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 60/2560 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 7)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 59/2560 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งเหรัญญิก ในคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ.2559-2561)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 57/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 56/2560 เรื่อง รับสมัครประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 55/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสมาชิกกิตติมศักดิ์ฯ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 54/2560 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 39)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 53/2560 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 2/2560 จำนวน 45 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 52/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นส.นูรฮาฟิซา ดามะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 49/2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกวุฒิบัตร สาขาเภสัชบำบัด ปี2561
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 48/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวไอนะห์ สะบูดิง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 47/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวซาอีดะห์ แวบือซา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 46/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาฯ ของ นายธนาวัฒน์ อโนดาต
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 45/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวนุชจมา ทิ้งน้ำรอบ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 44/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวมัรยัม ดือเร๊ะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวอัฟนาน หงะหงอ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นางสาวฟาดีละห์ แวกือจิ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 41/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 40/2560 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ฯ จำนวน 233 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคฯ จำนวน 6 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2560 เรื่อง ประกาศรายละเอียดการประเมินผล จำนวน 18 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2560 เรื่อง ผลการสอบประเมินเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2560 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรฯ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2561
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2560 เรื่อง ผลการสอบประเมินเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2560 เรื่อง รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบบรมของเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2560 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 38)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 32/2560 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 37)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 31/2560 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 36)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 30/2560 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 35)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2560 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 34)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2560 เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2560 เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2560 เรื่อง รับรองปริญญาฯ ของนายอานนท์ รุ่งเรืองบางชัน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2560 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรองฯ (เพิ่มเติมฉบับที่ 26)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 23/2560 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบฯ (เพิ่มเติมฉบับที่ 31)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2560 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ฯ จำนวน 1,591 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2560 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2560
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2560 เรื่อง ประกาศรายละเอียดการประเมินผล ปี 3 สอบข้อเขียน จำนวน 20 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2560 เรื่อง ประกาศรายละเอียดการประเมินผล ปี1 สอบปากเปล่า จำนวน 15 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2560 เรื่อง รูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2560 เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประเภท การรับรองสถาบันหลักที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผลิตกิจกรรมที่ให้การกำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยงานในเครือข่าย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2560 เรื่อง คุณสมบัติของผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 4 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2560 เรื่อง การรับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2560 เรื่อง หลักสูตรเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 30)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2560 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 25)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2560 เรื่อง การรับรองประกาศนัยบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวซูนัยยะห์ ใบหมัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2560 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 29)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2560 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 24) ของมหาวิทยาลัยสยาม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2560 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ฯ สาขาเภสัชบำบัด ประจำปี 2560 จำนวน 22 คน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2560 เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับรองคุณภาพร้านยา และหนังสือรับรองเภสัชกรในร้านยา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2560 เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ สาขาเภสัชบำบัด ประจำปี 2560
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 65/2560 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 7)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 56/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวสารีปะห์ ยะโก
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 55/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวรอสือนี อิสลาม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 54/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวมิรฟาต เจะหามะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 53/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวอลิซาเบธ คี
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2559 เรื่อง การปรับรอบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2559 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2560
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 23/2559 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองฯ ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2559 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ รุ่นที่ 1/2559 จำนวน 49 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2559 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 27)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาววาริน วิรัชจรัสสิน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2559 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 1,631 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2559 เรื่อง รับรองวิทยฐานะสถาบันหลักที่ทำการฝึกอบรมฯ สาขาเภสัชบำบัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2559 เรื่อง รับรองหลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขาเภสัชบำบัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2559 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 4 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2559 เรื่อง การเพิกถอนการรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม จำนวน 7 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2559 เรื่อง การเพิกถอนการรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม จำนวน 3 ร้าน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2559 เรื่อง การเลือกตั้งนายกสภาเภสัชกรรม อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่ 1 และ คนที่ 2
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2559 เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก วาระที่ 8 (ปรับปรุงรายชื่อ)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2559 เรื่อง รายนามคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ.2559-2561) (ปรับปรุงรายชื่อ)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านการเงินของหน่วยงานในกำกับของสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวฟาดีละห์ วาจิ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวซอบารียะห์ ลาเต๊ะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายซอละห์ เจ๊ะมะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2559 เรื่อง รายนามคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ.2559-2561)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2559 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ รุ่นที่ 3/2558
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2559 เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก วาระที่ 8
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2559 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ (เพิ่มเติมฉบับที่ 22)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2559 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 26)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2559 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2559 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 4)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 51/2559 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 5)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2558 เรื่องการรับรองปริญญาเภสัชศาสตร์จากผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างสถาบันในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 41/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารับรองหน่วยงาน เพื่อเป็นสถาบันหลัก สำหรับผลิตกิจกรรมที่ให้การกำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.2558
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 40/2558 เรื่อง ร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 2/2558
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นายมะซอบัร ดาจะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ แห่งประเทศไทย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวคอริเย๊าะ มาฮะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวอาอีเซาะห์ สะวี
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2558 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2558 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2559
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2558 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก ของสภาเภสัชกรรม ปี 2559
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2558 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 25)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2558 เรื่อง สถาบันที่สภาเภสักรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 25)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 32/2558 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 32/2558 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 31/2558 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 26)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 31/2558 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 26)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 30/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2558 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 25)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2558 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสร์ที่สภาเภสัชกรรให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 25)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2558 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 24)
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2558 เรื่องสถาบันที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 24)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2558 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2558 เรื่องโครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของนางสาวพิชญ์ชยานันท์ สมประเสริฐ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2558 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ พ.ศ.2558
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2558 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ พ.ศ. 2558
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2558 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 25)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวอัสม๊ะห์ อุเซ็ง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวอัฟนาน มะเด็ง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวฟาตีเม๊าะ กาซอ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวนุรไอนี แลฮา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวนาอีหม๊ะ ลาเตะ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวนิสรีน เจะเลง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวชยานี สมานธรรมกุล
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2558 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 24)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2558 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 20
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2558 เรื่อง ครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับการจัดการหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี (ฉบับแก้ไข)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2558 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 19)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2558 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 23)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2558 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2558
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2558 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2557 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2557 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2557 เรื่องการขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษในระหว่างที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2557 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการของสภาเภสัชกรรม พ.ศ.2557
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 5/2557 เรื่องการเทียบเท่าชื่อหลักสูตรหรือสาขาหลักด้านเภสัชอุตสาหการ กับ เภสัชกรรมอุตสาหการ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2557 เรื่อง เปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 7
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2557 เรื่อง บุคคลอื่นได้แสดงตนว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ (เภสัชกร) ในเขตพื้นที่ของการชุมชนทางการเมือง
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 1/2557 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2557 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2557 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 29/2556 เรื่องสถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 10)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 38/2556 เรื่องการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 37/2556 เรื่องโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 30/2556 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 2/2556
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 28/2556 เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 28/2556 เรื่องสถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 11)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 27/2556 เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 27/2556 เรื่องการเพิกถอนการรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 26/2556 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 19)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 25/2556 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายสุทธิพงษ์ ศรีทรงชัย
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 24/2556 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 9)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 23/2556 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 8)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 22/2556 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 15)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 21/2556 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 14)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 20/2556 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 13)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 19/2556 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 18)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 18/2556 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 17)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 17/2556 เรื่องเพิกถอนคำสั่งสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 17/2556 เรื่องการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 6
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 17/2556 เรื่องการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 6
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 16/2556 เรื่องเพิกถอนคำสั่งสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 14/2556 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2556
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 14/2556 เรื่องการเทียบเท่าชื่อหลักสูตรหรือสาขาหลักด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม หรือเภสัชกรรมศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ กับ เภสัชอุตสาหการ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 14/2556 เรื่องการเทียบเท่าชื่อหลักสูตรหรือสาขาหลักด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม หรือเภสัชกรรมศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ กับ เภสัชอุตสาหการ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 13/2556 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชอุตสาหการ ของสภาเภสัชกรรม พ.ศ. 2556
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2556 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2556
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 11/2556 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวฟิรดาวส์ หะแว
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 10/2556 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวนาอีมะห์ อับดุลรอนี
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 9/2556 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวซัลมี มาเยาะกะเซะ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 8/2556 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวไฮบ๊ะ โละมะ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 7/2556 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 8)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 6/2556 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 12)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 5/2556 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 11)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 4/2556 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 16)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 3/2556 เรื่องเพิกถอนคำสั่งสภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 2/2556 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 1/2556 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 15)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 48/2555 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายไชยา วีระศิลป์
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 45/2555 เรื่องสถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 7)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 44/2555 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 14)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 43/2555 เรื่องสถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 42/2555 เรื่องรายนามคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 7 (พ.ศ.2556-2558)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 41/2555 เรื่องการเลือกตั้งนายกสภาเภสัชกรรม อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่สอง
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 40/2555 เรื่องผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ และเหรัญญิก ในคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 7 (พ.ศ.2556-2558)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 19/2555 เรื่องการจัดการปัญหาเภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านยา
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 18/2555 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2555
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 18/2555 เรื่องสมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 11/2555 เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 10/2555 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายอภิชาต มะประสิทธิ์
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 9/2555 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 7)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 8/2555 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 11)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 7/2555 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 6/2555 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 10)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 5/2555 เรื่องขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 4/2555 เรื่องโครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 2/2555 เรื่องรับรองวิทยฐานะสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 1/2555 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 9)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 31/2554 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติมฉบับที่ 5)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 30/2554 เรื่อง สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 29/2554 เรื่อง การเพิกถอนการรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 28/2554 เรื่องการเพิกถอนการรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 27/2554 เรื่องสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 26/2554 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 25/2554 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2554
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 24/2554 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (ฉบับที่ 5)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 23/2554 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 8)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 22/2554 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายอภิชาติ มะประสิทธิ์
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 21/2554 เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายบุณยชาติ ลิ้มรุ่งเรือง
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 20/2554 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัติแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ปี 2554
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 18/2554 เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 17/2554 เรื่องปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2555
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 16/2554 เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 15/2554 เรื่องความเทียบเท่าของคุณวุฒิตามหลักสูตรวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 14/2554 เรื่องการรับรองวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมในต่างประเทศ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 13/2554 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 5)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2554 เรื่องหลักสูตรการศีกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 7)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 11/2554 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมไม่ให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 10/2554 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (ฉบับที่ 4)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 8/2554 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2554
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 6/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุข
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 4/2554 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 3/2554 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 2/2554 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 1/2554 เรื่องการเลือกตั้งอุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่สอง
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 23/2553 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 3/2553
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 17/2553 เรื่ององค์กรที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 13/2553 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 2/2553
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2553 เรื่องร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2553
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 10/2553 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 9/2553 เรื่องปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 8/2553 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 7/2553 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 5)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 6/2553 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 3/2553 เรื่องผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ และเหรัญญิก ในคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 6 (พ.ศ.2553-2555)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 2/2553 เรื่องหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 1/2553 เรื่องสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมยังไม่ให้การรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2551 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตและเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 3/2551 เรื่องการรับรองความพร้อมการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2549 เรื่อง คุณสมบัติของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2549 เรื่อง การเยี่ยมสำรวจและการรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง กระบวนการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2546 เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ "ร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม"
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2546 เรื่อง แบบคำขอสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสอบความรู้ฯ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2546 เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2546 เรื่อง การเยี่ยมสำรวจร้านยาตามโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้านยา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2546 เรื่อง ยกเลิกเลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมซ้ำซ้อน
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2546 เรื่อง การสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2546 เรื่อง การขอแก้ไขวันที่อนุมัติการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง ปรับปรุงชื่อสาขาการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2545 เรื่อง แบบคำขอและเอกสารประกอบคำขอการรับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2545 เรื่อง การกำหนดจำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากบทความทางวิชาการซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพศึกษาด้วยตนเอง
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง ผู้แทนสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัด
ประกาศสภาเภสัชกรรม ปี 2540 เรื่อง การเลือกสรรยา
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 45/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2557 เรื่อง เภสัชกรแสดงตัวในสถานประกอบการเพียงเพื่อรับการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมฯ ประจำปี 2563 (ฉบับที่ 3)
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2561
แถลงการณ์สภาเภสัชกรรม เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ....
หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมสภาเภสัชกรรม
 » 804 รายการ