ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2562 เรื่อง ทะเบียนสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย