มุมดาวน์โหลด
ใหม่* 30 ปี สภาเภสัชกรรม
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
   
ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 1/2567 การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร
ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม เรื่อง อัตราค่าบริการ ค่าตอบแทนและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการบริการวิชาการ การให้คำปรึกษางานวิจัยด้านเภสัชกรรมสมุนไพร พ.ศ.๒๕๖๖
ใหม่* แนะนำวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 2/2566 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ใหม่* รายชื่อผู้ลงทะเบียน การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ใหม่* คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 2/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 79/2565 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 1/2566 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2565
ใหม่* คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2566
ใหม่* คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 4/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ใหม่* คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร
ใหม่* คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 11/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) พ.ศ. 2565
ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 10/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการนำเสนอผลการฝึกอบรมทักษะปฏิบัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) พ.ศ. 2565
ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 9/2565 เรื่อง รายนามและตำแหน่งคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย วาระที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2568)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 8/2565 เรื่อง รายนามคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย วาระที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2568)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 7/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้สอน ผู้ควบคุมการฝึกอบรมทักษะปฏิบัติ และผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) พ.ศ. 2565
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 6/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 21 คน
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 5/2565 เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 4/2565 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงสร้างหลักสูตรวุฒิบัตร แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรมสมุนไพร
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 1/2565 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2564
ใหม่* ผลการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย วาระที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2568)
ใหม่* รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร แห่งประเทศไทย วาระที่ 2 (พ.ศ. 2565-2568)
ใหม่* การเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย วาระที่ 2 (พ.ศ.2565 – พ.ศ.2568)
ใหม่* ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) พ.ศ. 2565
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2562 เรื่องทะเบียนสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรหแห่งประเทศไทย
ใหม่* ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 94/2564 รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร
ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 26 คน
ใหม่* วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติฯ สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร
ใหม่* วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
ใหม่* บทความวิชาการ เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ โดย วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 69/2563 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 77/2563 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2563 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 61/2563 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรมสมุนไพร
ใหม่* ระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร พ.ศ. 2563
ใหม่* Facebook วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย (ว.ภ.ส.)