ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 26 คน
ใหม่* แนะนำวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ใหม่* วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติฯ สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร
ใหม่* วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
ใหม่* บทความวิชาการ เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ โดย วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ใหม่* ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 69/2563 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 77/2563 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2563 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 61/2563 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรมสมุนไพร
ใหม่* ระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร พ.ศ. 2563
ใหม่* Facebook วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย (ว.ภ.ส.)