ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 45/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย