ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 103/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนเไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมฯ ของนางสาวนุสรา ยูโซ๊ะ