ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2564 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวอัฟนาน มะเด็ง