ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 54/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวมิรฟาต เจะหามะ