ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2565 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565