ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 48/2563 เรื่อง แก้ไขชื่อหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ