ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2564 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ช่วงที่ 2 หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน FCPL ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้