ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 41/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นางสาวมารียา