ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 52/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นส.นูรฮาฟิซา ดามะ