ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 60/2565 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 57)