ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 61/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำนวน 13 ราย