ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2559 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2560