ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2557 เรื่อง เปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 7