ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 99/2565 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวฉมาจิต ลาวัลย์วงศ์