ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 23/2566 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม