ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2560 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2560