ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 65/2562 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นางสาวร่มกมล แดงประเสริฐ