ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 90/2565 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา