ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2561_เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย คือภก.เสริมวุฒิ จันทร์นวล