ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2563 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 43)