ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 68/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้การอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดกัญชา ทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 3 จำนวน 295 คน