ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 54/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวกรวลี เวียงคำ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันในต่างประเทศ