ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 1,610 คน