ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 57/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นายพูไซมะ