ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 59/2562 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2563 จำนวน 19 สถาบัน