ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 63/2565 เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการให้บริการเวชศาสตร์จีโนม