ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 52/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินการอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 2 จำนวน 292 คน