ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 23/2559 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองฯ ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ