ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นายมะซอบัร ดาจะ