ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 32/2563 เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับหรือประกาศฯ การฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับฯ