ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 60/2564 เรื่อง การใช้ป้ายสัญลักษณ์ "ร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม"