ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 46/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน (Certificate short course Tranining Program in Familly and Community Pharmacist Practice Learning