ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวคอริเย๊าะ มาฮะ