ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 40/2565 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวซูเฟียนีย์ มามะ