1597 1007 1208 1905 1454 1815 1606 1946 1359 1276 1051 1325 1256 1719 1788 1682 1650 1073 1445 1244 1967 1243 1396 1463 1434 1396 1882 1926 1387 1749 1908 1934 1279 1306 1237 1883 1134 1641 1271 1491 1255 1424 1146 1332 1166 1833 1509 1959 1554 1812 1780 1112 1687 1161 1624 1050 1922 1210 1597 1799 1004 1040 1856 1525 1180 1839 1064 1776 1751 1841 1404 1447 1885 1500 1473 1736 1178 1482 1390 1193 1052 1112 1379 1533 1304 1698 1484 1156 1812 1409 1665 1734 1266 1549 1497 1861 1629 1433 1019 pharmacycouncil.org
   
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 71/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรม ช่วงที่ 2 และจะต้องทำการฝึกอบรม ช่วงที่ 3

 

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 71/2563

เรื่อง รายชื่อเภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรม ช่วงที่ 2 และจะต้องทำการฝึกอบรม ช่วงที่ 3 หลักสูตเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ประจำปี 2563