ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 71/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรม ช่วงที่ 2 และจะต้องทำการฝึกอบรม ช่วงที่ 3

 

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 71/2563

เรื่อง รายชื่อเภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรม ช่วงที่ 2 และจะต้องทำการฝึกอบรม ช่วงที่ 3 หลักสูตเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ประจำปี 2563