ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 55/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสมาชิกกิตติมศักดิ์ฯ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย