ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2560 เรื่อง คุณสมบัติของผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์