ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาววาริน วิรัชจรัสสิน