ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 66/2561 เรื่อง แบบประเมินเพื่อรับรองสถาบันฯ (กศภ.2) และแบบประเมินเพื่อเห็นชอบหลักสูตร (กศภ.4) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)