มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 66/2561 เรื่อง แบบประเมินเพื่อรับรองสถาบันฯ (กศภ.2) และแบบประเมินเพื่อเห็นชอบหลักสูตร (กศภ.4) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)